ISO/IEC 27001:2017 Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ)

Системи за управление сигурността на информацията

ISO/IEC 27001

Стандартът ISO/IEC 27001 е международен стандарт, популяризиран от ISO (Международна организация за стандартизация) и от IEC (Международна електротехническа комисия), за управление на информационната сигурност, който организациите приемат за:

 • планиране
 • изпълнение
 • работа
 • наблюдение
 • преглед
 • поддържане и
 • подобряване на внедрена система за управление на информационната сигурност.

ISO/IEC 27001 е от семейството на серията ISO/IEC 27000 ISMS стандарти, който:

 • дефинира изискванията за създаване на Системата за управление сигурността на информацията(СУСИ);
 • предоставя насоки за проектиране, внедряване, поддържане и подобряване на СУСИ;
 • изразява насоките в различните области на използване на СУСИ;
 • оценява съответствието на СУСИ.

В допълнение към ISO/IEC 27001, сертифицирането позволява внедряване на разширения към други стандарти, които описват насоките в конкретни области/сектори, като пример:

 • ISO/IEC 27017, Кодекс за поведение за контрол на информационната сигурност на облачни услуги;
 • ISO/IEC 27018, Кодекс за поведение за защита на лична идентифицираща информация (PII) в публични облаци, действащи като обработващи лични данни;
 • ISO/IEC 27701 – Международен стандарт за управление на информацията за поверителност и защита на данните;
 • ISO 27799 – Управление на сигурността на информацията в здравеопазването на основата на ISO/IEC 27002

ЗАЩО ДА СЕ СЕРТИФИЦИРАТЕ ПО ISO/IEC 27001

С прилагането на изискванията, съдържащи се в стандарта ISO/IEC 27001, една организация може да анализира и проверява своите рискове и да идентифицира заплахите, които могат да засегнат нейната дейност. Стандартът позволява цялостен подход към информационната сигурност, във всички включени области: от документи в цифров формат до тези в хартиен формат, от хардуерно оборудване (компютри и мрежи) до уменията на персонала.
Истинското предимство на сертифицирането по ISO/IEC 27001 е да демонстрира, че компанията е в състояние да гарантира, че управляваната информация (включително тази, свързана с клиенти и търговски тайни) е поверителна, получена от неповредени, контролирани и същевременно лесно достъпни източници.
ISO 27001 може лесно да се интегрира с други системи за управление, като ISO 9001 (Системи за управление на качеството), ISO 45001 (Системи за здравословни и безопасни условия на труд), ISO 14001 (Системи за управление на околната среда) и неговите целите могат да бъдат включени в плана за непрекъснато подобрение.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Стандартът ISO 27001 е насочен към всякакъв вид публични или частни организации, от всички сектори, без значение на размера, свързани с производство или предлагането на услуги.

ПОЛЗИ

 • Подобряване на имиджа и репутацията на пазара
 • Способност да отговарят на нуждите и очакванията на клиентите
 • Проследено управление на информационните потоци
 • Превантивен и прогнозен анализ на заплахи и уязвимости
 • Внедряване на планове за непрекъснатост на бизнеса в управлението на информацията

ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ

 • Подаване на Запитване за оферта
 • Преглед на Запитването за оферта и изготвяне на офертата
 • Получаване на офертата
 • Потвърждаване и подписване на офертата
 • Планиране на одита
 • Извършване на сертификационен одит (Етап 1 и Етап 2)
 • Вземане на решение за издаване на Сертификат
 • Издаване на Сертификат
 • Периодично наблюдение за потвърждаване на сертифицирането

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • ISO/IEC 27001, Системи за управление на информационната сигурност – Изисквания
 • ISO/IEC 27002, Кодекс за поведение за контрол на информационната сигурност
 • ISO/IEC 27003, Ръководство за внедряване на ISMS
 • ISO/IEC 27004, Управление на информационната сигурност – измерване
 • ISO/IEC 27005, Управление на риска за сигурността на информацията
 • ISO/IEC 27006, Изисквания към органи, предоставящи ISMS одити и сертифициране
 • ISO/IEC 27007, Насоки за проверка на ISMS
 • ISO/IEC TR 27008, Насоки за одитори за контрол на информационната сигурност
 • ISO/IEC 27009, Секторно приложение на ISO/IEC 27001 – Изисквания
 • ISO/IEC 27013, Ръководство за интегрирано внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1
 • ISO/IEC 27014, Управление на информационната сигурност
 • БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 – Изисквания към органи, предоставящи одити и сертифициране на системи за управление
Logo-Q-Aid-Europe-RGB

Q-AID EUROPE

14, Georgi Benkovski Str.
Sofia 1000, Bulgaria

България

т. +359 888 998335
info.bg@q-aid-europe.com

Италия

т. +39 030 44751
info.it@q-aid-europe.com

© 2021 Q-AID HOLDING S.r.l. All rights reserved. | P.Iva 10134120962 - Via Vittor Pisani 8, 20124 Milano | Privacy & cookie policy - Credits

Right Menu Icon